Obecní úřad

Obecní úřad Rašov

Rašov 50, 679 23 Lomnice u Tišnova
Tel. +420 549 427 514
E-mail: rasov@seznam.cz
IČ: 00532151

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (dle Standardu ISVS)

Oficiální název

Obec Rašov

Starosta

Petříček Miloš
Čestné prohlášení (pdf, 12 MB) (Tento dokument je chráněn heslem z důvodu ochrany osobních údajů. Pokud chcete otevřít tento dokument, zažádejte písemnou formou přes obecní úřad nebo pomocí e-mailu na adresu rasov(at)seznam.cz o zaslání hesla.)

Zastupitelstvo obce

Ing. Špaček Antonín - 1. místostarosta
Ing. Pokoj František - 2. místostarosta

Složení kontrolního výboru zastupitelstva obce Rašov

MVDr. Běhounková Marie - předsedkyně kontrolního výboru
Chladil Radek - člen kontrolního výboru
Bc. Foral Jan - člen kontrolního výboru

Složení finančního výboru zastupitelstva obce Rašov

Ing. Buchta Pavel - předseda finančního výboru
Kopečková Helena - členka finančního výboru
Němec Miroslav - člen finančního výboru

Lesní hospodář

Němec Miroslav

Vodohospodář

Pokoj Lubomír

Správce majetku obce

Chladil Radek

Pověřenec

DSO Tišnovsko
Ing. David Lacina
Komenského 1109, 666 02 Předklášteří
Telefon: +420 605 851 345
gdpr@dsotisnovsko.cz

Důvod a způsob založení

zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
§ 1 Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
§ 2 (1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Organizační struktura

Obec - do 500 obyvatel

Úřední hodiny

 • Letní období: pátek, 18.00 - 19.00 hod.
 • Zimní období: pátek,  17.00 - 18.00 hod.

Telefon

+420 549 427 514

Fax

+420 549 427 514

E-mail

rasov@seznam.cz

Podatelna elektronické pošty (oficiální e-mail úřadu)

rasov(at)seznam.cz

Oficiální internetová prezentace

https://www.rasov.cz

Bankovní spojení

16726631/0100 - KB
IČ: 00532151
DIČ: není

Rozpočet v tomto a předchozím roce
aktuální rozpočet lze zjistit na poštovní adrese Obecního úřadu Rašov
Soupis rozpočtů naleznete na stránce věnované rozpočtům a závěrečným účtům obce Rašov.
 
Žádosti o informace
Obec a obecní orgány jsou dle právní úpravy §103 odst. 3 zák. o obcích a zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím zavázány poskytovat informace o své činnosti.
Informace o činnosti obce v samostatné působnosti může občan obce (vlastník nemovitosti na území obce) starší 18 let získat na jednání ZO, nahlížením do zápisů z jeho jednání a na úřední desce OÚ.
Informace poskytuje na podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen žádost) vyřizuje:
 • starosta
 • 1. místostarosta
 • 2. místostarosta
 • ostatní členové zastupitelstva
Žádost se podává ústně nebo písemně (i prostřednictvím telekomunikačního zařízení).
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Písemně podané žádosti jsou evidovány dnem, kdy je obdržel Obecní úřad.
Z podání musí být zřejmé, kdo je činí (u podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele, např. e-mail) a co je konkrétně požadováno.
Obecní úřad posoudí obsah žádosti a v případě, že žádost o informaci
 • se nevztahuje k jeho působnosti, žádost odloží a toto odůvodněnou skutečnost sdělí do 30 dnů žadateli.
 • je nesrozumitelná nebo formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost do 30 dnů upřesnil.
Pokud tak žadatel neučiní, obecní úřad rozhodne o odmítnutí žádosti.
Požadovanou informaci poskytne obecní úřad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo upřesnění žádosti. Ze závažných důvodů po prokazatelném informování žadatele je možno lhůtu prodloužit, nejvýše však o 10 dnů.
Veškeré poskytování informací je prováděno v souladu s příslušnými právními předpisy a se zřetelem na ochranu osobních údajů.
 
Příjem žádostí a dalších podání
1) Veškeré písemné žádosti o poskytnutí informace, jakož i stížnosti, podměty či jiná dožádání se doručují osobně nebo poštou na adresu Obecního úřadu Rašov.
2) e-mailem na adrese rasov(at)seznam.cz
 
Opravné prostředky
Popis podávání opravných prostředků proti rozhodnutí Obecního úřadu v Rašově.
Proti rozhodnutí Obecního úřadu Rašov o odmítnutí nebo nevyhovění žádosti o poskytnutí informace (i částečně) lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Obecního úřadu v Rašově.
Odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, kterým se odmítá žádost o poskytnutí informace, rozhoduje:
 • ve věcech samostatné působnosti obce starosta
 • ve věcech přenesené působnosti povinný subjekt nejblíže vyššího stupně
Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání obecním úřadem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle občanského soudního řádu.
 
Formuláře
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žádost (doc, 27 KB)Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Více informací na stránce o ochraně obyvatelstva.
 
Nejdůležitější předpisy
Přehled nejdůležitějších právních předpisů, kterými se ve své činnosti zejména řídí obec Rašov.
Nejdůležitější předpisy, kterými se obec zejména řídí při výkonu samostatné i přenesené působnosti:
Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými předpisy. Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.
1) Zákony a nařízení vlády:
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v plném znění jejíž součást je Listina základních práv a svobod
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v plném znění
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v plném znění
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v plném znění
 • Zákon č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a místním referendu
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, v plném znění
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v plném znění
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, v plném znění hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR, v plném znění
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v plném znění - Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu, v plném znění
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v plném znění
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v plném znění
 • Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, v plném znění
 • Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, v plném znění
 • Nařízení vl.č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v plném znění
 • Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Další zákony a nařízení vlády upravující samosprávnou činnost obcí a výkon státní správy na svěřeném úseku (matriky, živnostenské podnikání, stavební úřady, životní prostředí, řešení přestupků).
 
2) Vyhlášky:
Plné znění vyhlášek naleznete na stránce vyhlášek obce Rašov.
Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad (pdf, 127 KB) za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
 
Náklady na pořízení kopií:
A4 jednostranně  1,50 Kč
A4 oboustranně  2,60 Kč
 
Náklady na mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací
Je-li poskytnutí informace spojeno s mimořádným rozsáhlým vyhledáváním informace, činí náklady na každou celou 1 hodinu mimořádného rozsáhlého vyhledání 150 Kč.
 
Osvobození od úhrady nákladů
Úhrada nákladů na balné se nevyžaduje.
Nepřesáhnou-li náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti 50 Kč, poskytuje se informace bezplatně.
Sazebník úhrad schválilo Zastupitelstvo obce Rašov na svém zasedání dne 01.05.2009 a nabývá účinnosti dnem 02.05.2009
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Soupis výročních zpráv naleznete na stránce věnované výročním zprávám obce Rašov.
 
Závěrečný účet obce Rašov
Soupis závěrečných účtů naleznete na stránce věnované rozpočtům a závěrečným účtům obce Rašov.